Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : परागंदा राजाचे रहस्य

Name of Author : गुरुनाथ नाईक

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 97

Synopsis :
केस पांढरे पडलेले, दाढी वितभर वाढलेली आणि चेहऱ्यावर किंचित अशा सुरकुत्या पडलेल्या अशा अवस्थेत तो म्हातारा संथपणे घोडा दौडीत होता, तो अत्यंत थकलेला आहे हे त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहून स्पष्ट दिसत होते. त्याच्या कपड्यावर रक्ताचे डाग पडलेले होते. आणखीन दौड करण्याची घोड्याची ताकद उरलेली नाही हे त्याच्या चालीवरुन स्पष्ट जाणवत होते. कुणीतरी त्याच्यावर हल्ला केलेला असावा आणि त्या हल्ल्यातून त्याने स्वतःला कसेबसे वाचवलेले असावे हे कपड्याकडे पाहून स्पष्ट दिसत होते. तो थांबला, त्याने दूरवर नजर टाकली.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad