Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : सुसरीचे बळी

Name of Author : गुरुनाथ नाईक

Reading Cost : $0.5/ Rs.10 / Free

No. Of Pages : 89

Synopsis :
सूरज गार वारा खात पडलेला होता. यथेच्छ पोहून झाल्यामुळे तसा तो थोडासा दमलेला होता. फार वर्षांनी आपण इतका वेळ पाण्यात राहिलो असे त्याला वाटत होते. पडल्या पडल्याच त्याच्या तीक्ष्ण कानाने कसले तरी आवाज ऎकले. त्याने कान आणखीन टवकारले. ते आवाज घोड्यांच्या टापांचे असल्याची खात्री त्याला पटली. दूरवरून असंख्य घोडेस्वार पहाडीच्या दिशेने येत असल्याची खात्री त्याला पटली. दूरवरुन असंख्य घोडेस्वार पहाडीच्या दिशेने येत असल्याची जाणीव त्याला झाली. पण तो जागचा हलला नाही. फक्त त्याने पहाडीच्या शेंड्यावर नजर टाकली. नवीन माणसानी पहाडीवरुन खाली पाहिले तर डोळे गरगरुन जातील इतकी ती उंच होती. सरदार हिदायतुल्ला म्हणजेच एखाद्या राजाच्या रुबाबात राहणारा सरदार. अफाट संपत्तीचा तो मालक. त्याचे वागणे पूर्वी एखाद्या हुकूमशहा राजासारखे असायचे;पण आता त्याने स्वतःला बरेच बदलले होते. कारण सूरजबरोबर शत्रूत्व निर्माण करण्याची हिंमत त्याला झाली नव्हती. आपल्या जमिनीत राबणाऱ्या माणसांना जनावरासारखे वागवण्याची त्याची रीत होती. सर्वच ठिकाणी शेतावरील मजुरांना गुलामासारखे वागवले जात होते. दोन वेळा रोटी दिली की काम झाले अशीच सर्वांची समजूत होती.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  READER OF THE MONTH

 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad