Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : श्रीमभ्दवग्दीता

Name of Author : -

Reading Cost : $0.0/ Rs.25 / Free

No. Of Pages : 287

Synopsis :
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता आनन्दचिद्‌घन, षड्‌-ऎश्वर्याने परिपूर्ण, चराचराने वंदन केलेल्या परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्रीकृष्णांची दिव्य वाणी आहे. ही अत्यंत रहस्यांनी भरलेली आहे. परम दयाळू श्रीकृष्णांच्या कृपेनेच काही अंशी यातील रहस्य समजू शकते. जे पुरुष परम श्रध्दा आणि प्रेममय विशुध्द भक्तिने आपले अंतःकरण भरुन भगवद्‌गीतेचे मनन करतात, तेच भगवत्कृपेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन गीतेच्या स्वरुपाचे काही अंशी दर्शन घेऊ शकतात.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad