Home | Post Comment | My Booklist | Membership Info | For Readers | For Authors | How to Read? |
 
sahityasampada.com
Online Library for
Books in Indian Languages


English  |  * Marathi  |  Hindi  |  Gujrati  |  Bengali  |  Tamil  |  Kannada  |  Telugu  |  Download eBookReader         Follow Us : facebookIcon   twitterIcon   BlogIcon     
Sahitya Sampada
 
  Browse Books
                                more...
 
  Other Info about Books


 
  Authors & Publishers
Name of Book : झूल

Name of Author : भालचंद्र नेमाडे

Reading Cost : $1.0/ Rs.30 / Free

No. Of Pages : 219

Synopsis :
’झूल’च्या शेवटी चांगदेवच्या संवेदनांच्या यात्रेला अंतिमता प्राप्त होताना दिसते. बाहेर पावसात उभा राहून मातीचा वास घेताना त्याच्या जीवनयात्रेच्या शोधाचे रहस्य त्याला कळते. महानुभावी गोसाव्यासारखी त्याची ’स्थिती’ होते. त्याच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन त्याला कळल्यावर तो म्हणतो, "हा अवघा डोंगर पोकळ असे. कोणी इथले रिगणेनिगणे जाणे ना. मी अनादीचा अस्वस्थ कीजो गा. हे घनघोर उग्र सृष्टितत्त्वा, मला शुध्द जीव कर की जेणेकरून मी निखळ जीवसत्त्व होईन." चांगदेवच्या जीवनाचे हे सारतत्त्व आहे. समाजजीवनात स्वतःला झोकून जगताना काहीही जीवनाचे तत्त्व त्याच्या हाती येत नाही. स्थळे बदलली तरी समाजाचे खंडितपण-किडलेपण प्रत्येक ठिकाणी त्याला आढळते. ज्या निकोप जीवनाची धारणा त्याने बाळगलेली असते ते जीवन आणि शुध्द अंतःकरणाची माणसे त्याला आढळत नाहीत. तो अस्वस्थ होत जातो आणि स्वतःची नैतिकता कुठेही ढळू नये म्हणून जास्तीत जास्त निकोप जीवन जगत आला आहे.

 
UserId    
Password
   
New User ? Sign Up
Forgot Password?
 
  Bottom Ad

 
  Bottom Ad